Spjald Skole

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

1. FORORD:

 

Vision og mål bygger på Folkeskolelovens målsætning, og vi vil i alt, hvad vi foretager os, bestræbe os på at leve op til både vision og mål.

Vi vil udarbejde og løbende revidere handlingsplaner, så de til enhver tid er udtryk for udvikling frem mod en stadig bedre skole.

Dette vil foregå inden for gældende lovgivning og kommunale styrelsesvedtægter.

 

1.01. FOLKESKOLENS FORMÅL

 

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligevægt og demokrati.

§ 2. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

 

Som det fremgår af folkeskolens formålsparagraf er det en fælles opgave for elever, forældre og lærere i samarbejde at leve op til folkeskolelovens formål. Spjald skole vil forsøge at leve op til, at denne intention nåes.

 

1.02. VISIONSPLAN

 

Skolen er præget af et anerkendende humanistisk menneskesyn – respekten for det enkelte barn og den voksne er i højsædet.

 

Børnene på skolen.

På Spjald Skole kan børnene lide at gå i skole / SFO. De arbejder selvstændigt med egen læring og udviser stor social forståelse både i undervisningssituationen og i frikvartererne / SFO. Arbejdet med deres egen personlige udvikling sker i fællesskab med andre.

Børnene møder deres omgivelser med glæde, tillid og et åbent sind. De er indstillet på at påtage sig ansvar for sig selv og andre. Faglig dygtighed og god social adfærd erhverver børnene gennem en solid daglig indsats – børnene er bevidste om dette.

 

Forældrene omkring skolen.

På Spjald Skole er forældrene meget bevidste om at samarbejde med hinanden og med skolen.  De er meget bevidste om deres ansvar for trivslen på skolen og i klassen, og kender deres rolle i arbejdet på at sikre optimale udviklingsmuligheder – ikke kun for deres eget barn – men for alle klassens børn.  De deltager aktivt i skolens liv og møder skolen med positive forventninger, for at sikre et godt læringsklima for deres børn.

De er åbne og tolerante og ser forskellighed som en styrke.   De er gode rollemodeller for deres barn, hvilket afspejler sig i deres adfærd, og i den måde de omtaler skolen, dens ansatte, elever og de andre forældre på skolen.

 

Personalet på skolen

Skolens personale er meget engagerede i deres daglige arbejde – alle spiller en vigtig rolle for helheden.

Lærere og pædagoger på Spjald Skole stiller store krav til sig selv og børnene både fagligt og socialt.   Med et positivt afsæt engagerer de sig i børnenes læring, og gennem dialog med børn, forældre og kolleger skaber de de bedste udviklingsmuligheder for hvert enkelt barn på skolen.  Medarbejderen er meget bevidst om han/hendes betydning som rollemodel for børnene.

Gennem tætte ansvarsfulde samarbejdsrelationer medvirker hele personalet til et godt arbejdsmiljø, der inspirerer til et trygt undervisningsmiljø for børnene.

 

Ledelsen på skolen.

Ledelsen på Spjald Skole prioriterer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og et trygt og udviklingsfremmende undervisningsmiljø for alle børn på skolen.

Gennem samarbejde med og gennem åbenhed over for alle medvirker ledelsen til at fremme et miljø præget af varme, vilje og virkelyst.

Teambaseret ledelse er et centralt element i det daglige arbejde, hvorved ledelsen bedst fastholder fælles mål i samarbejde med medarbejderne.

Skolens ledelse er synlig i den daglige undervisning og i det pædagogiske arbejde – den markerer skolen udadtil.